چارگون | تشریح تحولات ناشی از SMAC در زندگی امروز و رویکرد چارگون در راستای آن