لجستیک

سرفصل های دوره

انبار و حسابداری انبار
اطلاعات پایه
مدیریت کدینگ کالا
ثبت انواع اسناد انبار
صدور سند حسابداری
گزارش‌گیری
امکانات جدید نرم افزار
تشریح دسترسی‌های نرم‌افزار
مدیریت اموال (خصوصی):
اطلاعات پایه
عملیات اموال
فرآیند محاسبه‌ی استهلاک
گزارش‌گیری و گزارش‌سازی در سیستم
امکانات جدید نرم افزار
تشریح دسترسی‌های نرم‌افزار
مدیریت اموال (دولتی)
اطلاعات پایه
عملیات اموال
آشنایی با دستورالعمل‌های نظام نوین اموال منقول دولتی
گزارش‌گیری و گزارش‌سازی در سیستم
تشریح دسترسی‌های نرم‌افزار