تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس برآن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های موثری بردارند.

اخبار آموزش

برگزاری نخستین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه در سال ۹۷

نخستین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 97 ، اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری از این مجموعه نرم‌افزاری، برنامه‌ریزی شده‌اند. مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات…

جدول زمان بندی کلاس ها

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
دوره‌هاتاریخ شروعتاریخ پایان
دوره اول۱۳۹۷/۰۲/۰۱۱۳۹۷/۰۲/۱۹
دوره دوم۱۳۹۷/۰۳/۲۷۱۳۹۷/۰۴/۱۳
دوره سوم۱۳۹۷/۰۵/۰۱۱۳۹۷/۰۵/۱۷
دوره چهارم۱۳۹۷/۰۶/۰۳۱۳۹۷/۰۶/۲۱
دوره پنجم۱۳۹۷/۰۷/۰۷۱۳۹۷/۰۷/۲۵
دوره ششم۱۳۹۷/۰۸/۱۹۱۳۹۷/۰۹/۰۷
دوره هفتم۱۳۹۷/۰۹/۲۴۱۳۹۷/۱۰/۱۲
دوره هشتم۱۳۹۷/۱۰/۲۹۱۳۹۷/۱۱/۱۷
دوره نهم۱۳۹۷/۱۲/۰۴۱۳۹۷/۱۲/۲۲