بزرگ می‌اندیشیم

این مجموعه نرم‌افزار تمامی امور مرتبط با کارکنان سازمان از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کند.

با هم خلق می‌کنیم

این مجموعه نرم‌افزار تمامی امور مرتبط با کارکنان سازمان از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کند.

تفاوت ساده نیست

این مجموعه نرم‌افزار تمامی امور مرتبط با کارکنان سازمان از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کند.

جدول فرصت‌های شغلی

کارشناس تولید نرم‌افزار
مسلط به برنامه‌نویسی شی‌گرا و تکنولوژی‌های net. زبان #TypeScript ،ASP.net Web Forms، C
برنامه‌نویس iOS
آشنایی با زبان Swift یا هر زبان شی گرای دیگر
رزومه ارسال کنید

از زبان همکاران

این مجموعه نرم‌افزار تمامی امور مرتبط با کارکنان سازمان از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کند.

این مجموعه نرم‌افزار تمامی امور مرتبط با کارکنان سازمان از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کند.

این مجموعه نرم‌افزار تمامی امور مرتبط با کارکنان سازمان از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کند.

  • قاب من

    قاب من

  • قاب من

    قاب من