برگزاری سومین دوره کلاس‌های آموزشی سال ۹۵ مرکز مشاوره و آموزش چارگون

سومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، نخستین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در تیر و مرداد امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از ۱۹ تیر تا ۶ ۶ مردادماه سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۴/۱۹آموزش گزارشات استیمول سافتمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۴/۲۰مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۴/۲۱پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۱/۲۲حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۲/۲۳آموزش دیدگاه ۵اتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۴/۲۶پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰آموزشمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۴/۲۷رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰حسابداری انبارلجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۴/۲۸حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۴/۲۹مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۴/۳۰حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۰۲آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۰۳مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۰۴پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۰۵ حسابداری امواللجستیک
رابطین۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۵/۰۵/۰۶ نگهداری سرورنگهداری سرور