برگزاری نخستین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه در سال ۹۷

نخستین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۷ ، اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری از این مجموعه نرم‌افزاری، برنامه‌ریزی شده‌اند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری آنها کمک کند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون، نخستین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از یکم تا نوزدهم اردیبهشت‌ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، اعطا می‌کند.
گفتنی است؛ کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال ۹۷ در ۹ دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده‌اند و از ابتدای اردیبهشت‌ تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سازمان‌های مشتری به تدریج برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

 

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰تشکیلاتمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۲مکاتبات(دیدگاه ۴)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۳پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۴مسئولین ثبت(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۵پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی

راهبر

کارشناسان

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹راهبر مکاتبات(دیدگاه۴)اتوماسیون اداری

راهبر

کارشناسان

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰مدیریت امواللجستیک
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶مسئولین ثبت (دیدگاه۴)اتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷راهبر مکاتبات(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸  حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,