دومین دوره کلاس‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه برگزار می‌شود

مرکز مشاوره و آموزش چارگون دومین دوره کلاس‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۷، برگزار می‌‌کند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی شده‌اند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.
به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش چارگون، دومین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از ۲۷ خردادماه تا سیزدهم تیرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه می‌کند.
گفتنی است؛ کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال ۹۷ در ۹ دوره آموزشی تدارک دیده شده‌اند که از ابتدای اردیبهشت‌ تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون در محل مرکز آموزش و مشاوره شرکت به تدریج، برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۲۹مکاتبات (دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰تشکیلاتمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۲۸مکاتبات(دیدگاه ۴)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۲۹پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰انبار و حسابداری انبار+خرید و تدارکاتلجستیک
کارشناسان۱۳۹۷/۰۳/۳۰مسئولین ثبت(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۰۲پرسنلی شرکت‌هها و سازمان‌های غیر دولتیمنابع انسانی

راهبر

کارشناسان

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۰۳ابزار گزارش‌ساز دیدگاهمنابع انسانی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۰۴راهبر مکاتبات(دیدگاه۴)اتوماسیون اداری

راهبر

کارشناسان

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۰۵فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰مدیریت اموال + جمع‌دار همراهلجستیک
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۶۱۳۹۷/۰۴/۰۶مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۰۹حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۱۰مسئولین ثبت (دیدگاه۴)اتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۱۱راهبر مکاتبات(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۱۲  حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۷/۰۴/۱۳دوره راهبری فنی سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,