اعلام ششمین دوره کلاس‌های مرکز مشاوره و آموزش چارگون

برنامه ششمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف دیدگاه را در پاییز برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره ششم از بیست و هفتم آبانماه تا نوزدهم آذرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۲۷مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
۱۴:۰۰الی ۱۷:۰۰ارزیابی عملکردمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۲۹مکاتبات دیدگاه ۴اتوماسیون اداری
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۳۰پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتی منابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۱مسئولین ثبت(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
۱۴:۰۰الی ۱۶۰۰مدیریت اموال(خصوصیلجستیک
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵زیرسیستم های ECE،فکس ، ایمیلاتوماسیون اداری
۱۴:۰۰الی ۱۶۰۰سرویس سینک
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶راهبر مکاتبات(دیدگاه۴)اتوماسیون اداری
کارشناسان۱۴:۰۰الی ۱۷۰۰حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
۱۴:۰۰الی ۱۷۰۰انبار و حسابداری  انبار لجستیک
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱حضور و غیابمنابعع انسانی
۱۴:۰۰الی ۱۶۰۰مدیریت اموال (دولتیلجستیک
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲موزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳مسئولین ثبت (دیدگاه۴)اتوماسیون اداری
۱۴:۰۰الی ۱۷۰۰تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴راهبر مکاتبات(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
۱۴:۰۰الی ۱۷:۰۰آیتم خدمات کشوری در دیدگاهمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸آموزش ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,