مرکز مشاوره و آموزش چارگون هشتمین دوره آموزشی خود را برگزار می‌کند

هشتمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در بهمن‌ماه سال ۹۶ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در بهمن‌ماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره هشتم از ۳۰ دی‌ماه تا هجدهم بهمن‌ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۳۰مکاتبات(دیدگاه ۵)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۱مکاتبات(دیدگاه ۴)اتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۲پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۳مسئولین ثبت(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۴پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی

راهبر

کارشناسان

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۷زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۸راهبر مکاتبات(دیدگاه۴)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۹فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۰مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۱حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴مسئولین ثبت (دیدگاه۴)اتوماسیون اداری
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵راهبر مکاتبات(دیدگاه۵)اتوماسیون اداری
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶  حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
راهبر۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸نگهداری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,