راهکار ما

فرای نرم‌افزارهای کاربردی، راهکار ما در حوزه زیرساخت شامل ابزارهایی با فناوری پیشرفته جهت مدیریت بهینه حجم قابل توجه اطلاعات سازمان با حفظ امنیت و قابل اتکا بودن آن است. ابزارهای ارائه شده مانند هوش سازمانی[1]، داشبوردهای مدیریتی و گزارشات تلفیقی و تجمعی حاصل مکانیزاسیون کامل فرایند‌های سازمان است.

 


[1] این قابلیت با ابزارهای تکمیلی ارائه می‌گردد.