راهکارهای دولتی

پس از تهیه سرورها و دریافت اطلاعات پایه، مجموعه نرم‌افزارها بر روی سرور(ها) نصب شده و تنظیمات مورد نیاز برای استقرار و عملیاتی شدن در سازمان اعمال می‌شود. اطلاعات پایه دریافت شده در این مرحله وارد نرم‌افزار می‌شود و در صورت نیاز، اطلاعات پیشین سازمان که در دیگر نرم‌افزارها قرار داشته، تبدیل (Convert) به اطلاعات مناسب برای نرم‌افزارهای چارگون می‌گردد.

حوزه منابع انسانی
ارزیابی عملکردآموزشتشکیلات سازمانی
تعیین وظایفتعریف انواع استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتیثبت اساسنامه سازمان
سفارشی‌سازی فرم‌های ارزیابیمدیریت بودجه (پیش‌بینی‌شده/واقعی) دوره‌‌های آموزشیتعریف و نگهداشت ساختار بصورت درختی
تعریف معیارهای ارزیابیمحاسبه امتیاز دوره‌های آموزشی در محاسبه امتیاز شغلتفکیک و گزارش‌گیری به ازای واحد‌های صف و ستاد
وزن‌دهی معیارهاپیاده‌سازی بخشنامه نظام جمع آموزشی کارکنان دولتتعریف ساختار تفصیلی
وزن‌‌دهی فرم‌هانیازسنجی آموزشی براساس فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیتعریف و کنترل مکانیزه وضعیت تصدی پست
شناسایی نیازهای آموزشی فردی و سازمانیتعریف انواع دوره‌های توجیهی،‌عمومی، شغلی تخصصی و بهبود عملکردتعیین تعداد پست‌های مجاز
تعریف شایستگی‌هاتعریف نیاز آموزشی براساس رسته، رشته، شرح وظایف و شغلتعریف پست‌ها با/بدون تصدی
تعریف اثربخشی پرسنلتعریف ساختار دوره‌های نوآموزی، بازآموزی و آماده‌سازیصدور مجوزهای انتصاب/انتقال
پیاده‌سازی نظام بهره‌وریتعریف مراکز و مجریان برگزاری دوره‌های آموزشیبرآورد نیروی مورد نیاز
ثبت عملکرد فردی پرسنلتعریف شناسنامه درسی براساس فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیتعیین وظایف و برنامه‌ها
ثبت عملکرد سازمانی پرسنلتعریف انواع گواهینامه‌های آموزشی نوع اول، دوم، مهارتی، تخصصی و پژوهشیتعیین وضعیت نیروی انسانی
تخصیص پاداش و جبران خدماتتعریف پست‌های حاکمیتی
تعریف نمودار سازمانی پیشنهادی
حقوق و دستمزدحضور و غیابکارگزینی و احکام
تعدیل مالیاتکنترل سقف مرخصی سالیانهپیاده‌سازی نظام هماهنگ
دیسکت مالیاتهمپوشانی خودکار کسر کار با مرخصیپیاده‌سازی خدمات کشوری
صدور دستور پرداخت تحت الگوهای بانک‌های خصوصیمحاسبه دوره کاریپیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی
محاسبه ساعات ناهارپوشش فرآیند جذب و استخدام
صدور خودکار سند حقوق در نرم‌افزار مالی براساس الگوهای متعددمحاسبه مرخصی تشویقی در ماهثبت تخلفات اداری
صدور حکم و محاسبه ماموریت‌های روزانهامکان اراتقاء طبقه، رتبه و سمت
قابلیت تعریف گزارشات پویا توسط کاربرصدور محاسبه حق ماموریت با بیتوتهنگهداری سوابق دوره‌های آموزشی
صدور حکم و محاسبه ماموریت‌های ساعتینگهداری کلیه سوابق کاری
قابلیت تعریف انواع بیمه‌های متداولتعریف روال گردش خودکار درخواست‌هانگهداری کلیه سوابق تحصیلی
قابلیت تنظیم روال محاسبه حقوق براساس نیازهای سازماندرخواست اضافه‌کار تعطیلات رسمی و کاریثبت احکام گروهی/تجمعی/چند ستونی(نردبانی)
حوزه مالی
بودجه‌ریزی/ اعتباراتحسابداری مالیدریافت و پرداخت
ثبت موافقت‌نامه به تفکیک واحدهای سازمانمدیریت الکترونیک ضمائم اسنادمدیریت انواع اسناد و تضامین دریافتی
پیاده‌سازی نظام بودجه‌بندی اعتبارات هزینه‌ایطراحی گزارشات با گزارش‌ساز پویاثبت و مدیریت دسته چک‌های مختلف
امکان اجرا و تنظیم کنترل‌های مالی نظام بودجه‌ای مرتبط با سیستم حسابداری مالیتامین اعتبار سند حسابداریتعریف انواع اسناد دریافتی
صدور افتتاحیه و اختتامیه موقت و دائمامکان مشاهده موجودی بانک هنگام صدور سند و صدور چک
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات ابلاغیمدیریت همزمان اسناد نقدی در حسابداری تعهدیامکان درج یادآور بر روی اسناد دریافتی
پوشش کلیه فرآیندای صدور موافقت‌نامه، تخصیص اعتبار، درخواست وجهاستخراج صورت مغایرت بانکیتهیه صورت مغایرت بانکی
گزارشات ماتریسیامکان ذخیره لیست مغایرت‌های بانکی
امکان تامین اعتبار هزینه پرسنل و احکامکنترل گردش حساب‌های شخصی در سال‌های مالی مختلفمدیریت چک‌های صادره
حوزه لجستیک
تدارکاتانباراموال
تعریف حوزه‌های کاری مستقل برای کارپردازانتعریف انبارهای متعدد با عملکرد مستقلپیاده‌سازی نظام نوین اموال دولتی
ارسال اطلاعات کالاهای اموالی به نرم‌افزار اموالتخصیص امین اموال‌های مستقل در حوزه‌های کاری مختلف
تعریف آیین‌نامه معاملات خریدانبارگردانی مکانیزه با کمک دستگاه‌‌های بارکدخواناستخراج گزارش اموال رسیده مورد نظر اداره کل وزارت اقتصاد و دارایی
تعریف و جمع‌داری اموال به صورت مکانیزه از طریق دستگاه‌های بارکدخوان