راهکارهای دولتی

پس از تهیه سرورها و دریافت اطلاعات پایه، مجموعه نرم‌افزارها بر روی سرور(ها) نصب شده و تنظیمات مورد نیاز برای استقرار و عملیاتی شدن در سازمان اعمال می‌شود. اطلاعات پایه دریافت شده در این مرحله وارد نرم‌افزار می‌شود و در صورت نیاز، اطلاعات پیشین سازمان که در دیگر نرم‌افزارها قرار داشته، تبدیل (Convert) به اطلاعات مناسب برای نرم‌افزارهای چارگون می‌گردد.

حوزه منابع انسانی
ارزیابی عملکرد آموزش تشکیلات سازمانی
تعیین وظایف تعریف انواع استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی ثبت اساسنامه سازمان
سفارشی‌سازی فرم‌های ارزیابی مدیریت بودجه (پیش‌بینی‌شده/واقعی) دوره‌‌های آموزشی تعریف و نگهداشت ساختار بصورت درختی
تعریف معیارهای ارزیابی محاسبه امتیاز دوره‌های آموزشی در محاسبه امتیاز شغل تفکیک و گزارش‌گیری به ازای واحد‌های صف و ستاد
وزن‌دهی معیارها پیاده‌سازی بخشنامه نظام جمع آموزشی کارکنان دولت تعریف ساختار تفصیلی
وزن‌‌دهی فرم‌ها نیازسنجی آموزشی براساس فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعریف و کنترل مکانیزه وضعیت تصدی پست
شناسایی نیازهای آموزشی فردی و سازمانی تعریف انواع دوره‌های توجیهی،‌عمومی، شغلی تخصصی و بهبود عملکرد تعیین تعداد پست‌های مجاز
تعریف شایستگی‌ها تعریف نیاز آموزشی براساس رسته، رشته، شرح وظایف و شغل تعریف پست‌ها با/بدون تصدی
تعریف اثربخشی پرسنل تعریف ساختار دوره‌های نوآموزی، بازآموزی و آماده‌سازی صدور مجوزهای انتصاب/انتقال
پیاده‌سازی نظام بهره‌وری تعریف مراکز و مجریان برگزاری دوره‌های آموزشی برآورد نیروی مورد نیاز
ثبت عملکرد فردی پرسنل تعریف شناسنامه درسی براساس فرم‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین وظایف و برنامه‌ها
ثبت عملکرد سازمانی پرسنل تعریف انواع گواهینامه‌های آموزشی نوع اول، دوم، مهارتی، تخصصی و پژوهشی تعیین وضعیت نیروی انسانی
تخصیص پاداش و جبران خدمات تعریف پست‌های حاکمیتی
تعریف نمودار سازمانی پیشنهادی
حقوق و دستمزد حضور و غیاب کارگزینی و احکام
تعدیل مالیات کنترل سقف مرخصی سالیانه پیاده‌سازی نظام هماهنگ
دیسکت مالیات همپوشانی خودکار کسر کار با مرخصی پیاده‌سازی خدمات کشوری
صدور دستور پرداخت تحت الگوهای بانک‌های خصوصی محاسبه دوره کاری پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی
محاسبه ساعات ناهار پوشش فرآیند جذب و استخدام
صدور خودکار سند حقوق در نرم‌افزار مالی براساس الگوهای متعدد محاسبه مرخصی تشویقی در ماه ثبت تخلفات اداری
صدور حکم و محاسبه ماموریت‌های روزانه امکان اراتقاء طبقه، رتبه و سمت
قابلیت تعریف گزارشات پویا توسط کاربر صدور محاسبه حق ماموریت با بیتوته نگهداری سوابق دوره‌های آموزشی
صدور حکم و محاسبه ماموریت‌های ساعتی نگهداری کلیه سوابق کاری
قابلیت تعریف انواع بیمه‌های متداول تعریف روال گردش خودکار درخواست‌ها نگهداری کلیه سوابق تحصیلی
قابلیت تنظیم روال محاسبه حقوق براساس نیازهای سازمان درخواست اضافه‌کار تعطیلات رسمی و کاری ثبت احکام گروهی/تجمعی/چند ستونی(نردبانی)
حوزه مالی
بودجه‌ریزی/ اعتبارات حسابداری مالی دریافت و پرداخت
ثبت موافقت‌نامه به تفکیک واحدهای سازمان مدیریت الکترونیک ضمائم اسناد مدیریت انواع اسناد و تضامین دریافتی
پیاده‌سازی نظام بودجه‌بندی اعتبارات هزینه‌ای طراحی گزارشات با گزارش‌ساز پویا ثبت و مدیریت دسته چک‌های مختلف
امکان اجرا و تنظیم کنترل‌های مالی نظام بودجه‌ای مرتبط با سیستم حسابداری مالی تامین اعتبار سند حسابداری تعریف انواع اسناد دریافتی
صدور افتتاحیه و اختتامیه موقت و دائم امکان مشاهده موجودی بانک هنگام صدور سند و صدور چک
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات ابلاغی مدیریت همزمان اسناد نقدی در حسابداری تعهدی امکان درج یادآور بر روی اسناد دریافتی
پوشش کلیه فرآیندای صدور موافقت‌نامه، تخصیص اعتبار، درخواست وجه استخراج صورت مغایرت بانکی تهیه صورت مغایرت بانکی
گزارشات ماتریسی امکان ذخیره لیست مغایرت‌های بانکی
امکان تامین اعتبار هزینه پرسنل و احکام کنترل گردش حساب‌های شخصی در سال‌های مالی مختلف مدیریت چک‌های صادره
حوزه لجستیک
تدارکات انبار اموال
تعریف حوزه‌های کاری مستقل برای کارپردازان تعریف انبارهای متعدد با عملکرد مستقل پیاده‌سازی نظام نوین اموال دولتی
ارسال اطلاعات کالاهای اموالی به نرم‌افزار اموال تخصیص امین اموال‌های مستقل در حوزه‌های کاری مختلف
تعریف آیین‌نامه معاملات خرید انبارگردانی مکانیزه با کمک دستگاه‌‌های بارکدخوان استخراج گزارش اموال رسیده مورد نظر اداره کل وزارت اقتصاد و دارایی
تعریف و جمع‌داری اموال به صورت مکانیزه از طریق دستگاه‌های بارکدخوان