محمد غلامی، ذیحساب و مدیر مالی سازمان دامپزشکی کشور

بعد از یکسال کار با نرم‌افزارهای مالی دیدگاه، نتایج چک لیست کنترل اجرای حسابداری بخش عمومی موضوع ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) که توسط دارایی و دیوان تهیه شده، نشان داد که همکاری با چارگون انتخاب درستی بوده است.