توضیحات

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

سوال اول

جواب اول

سوال دوم

سوال دوم

سوال سوم

جواب سوم

اشتراک گذاری :