خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی، مالی و لجستیک در فهرست کاربران دیدگاه قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در گام نخست، نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات،‌ حضور و غیاب و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی و نرم‌افزارهای قراردادها، حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات از راهکار مالی و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار، خرید و تدارکات‌، اموال و دارایی‌های ثابت از راهکار لجستیک را برای نصب و راه‌اندازی در ساختاری اداری و منابع انسانی خود، انتخاب کرده است.
با انعقاد قرارداد همکاری چارگون و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 1000 پرسنل این مجموعه به جمع کاربران نرم‌افزارهای دیدگاه پیوستند.
گفتنی است از سوی چارگون، جناب آقای علی قاسم‌پور مدیریت این پروژه را برعهده خواهد داشت.

اشتراک گذاری :