تیم سرویس سینک راهکار اتوماسیون اداری چارگون قصد دارد در هر 2 هفته یکبار برای یک سازمان به عنوان «مشتری منتخب» خدمات خاص درنظر بگیرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، باتوجه به سبک خاص پروژه سینک سرور دیدگاه که به برنامه‌ریزی مناسب و تغییر جهت آنها‌ برای پیاده‌سازی، نیازمند است، تیم سرویس سینک راهکار اتوماسیون اداری شرکت چارگون در نظر دارد با برگزاری جلسات Sprint Planning یک سازمان بهره‌بردار از سینک سرور را برای ارائه خدمات و تعیین فعالیت‌‌ها و برنامه‌ها، مشخص کند.
در اجرای «طرح تکرار» سینک سرور دیدگاه خدمات خاصی از جمله تعیین اولویت ویژه برای رفع خطاهای موجود و همچنین تدوین برنامه برای رفع مشکلات از پیش‌باقی‌مانده به سازمان‌های مشتری ارائه داده می‌شود.
پس از انتخاب سازمان مشتری، گزارشی مفصل از عملکرد این سرویس در مجموعه سرورهای سازمان‌های مشتری تدوین و به مدیران ارائه می‌شود.
این گزارش شامل اعلام تعداد همه نامه‌های سینک شده و کلیه پیشنویس‌های سینک شده در تمامی سرورهای سازمان به صورت مستقیم، غیرمستقیم و به تفکیک هر سرور مبدا و مقصد، اعلام حجم داده‌های سینک شده شامل بسته‌های دریافتی و یا ارسالی درهمه سرورها و به تفکیک هر سرور مبدا و مقصد، اعلام درصد نامه‌های منتخب سینک نسبت به کل نامه‌های تولید شده به تفکیک هر سرور و … خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی چارگون، نرم‌افزار سینک در طول چند ماهه اخیر تغییرات بنیادی خود را بر روی سازمان‌های مشتریان آغاز کرده است که مهمترین آنها قابلیت تشخیص اطلاعات مشکل‌دار و قرنطینه کردن آنها در چرخه سینک، لاگ‌گذاری با جزئیات کامل از بسته‌های منتقل شده در سینک،‌ ارائه گزارش از موجودیت‌های سینک شده و قابلیت ارائه گزارش از اطلاعات مشکل دار است.
نرم‌افزار سینک سرور دیدگاه در تغییرات جدید خود همچنین قابلیت ارائه گزارش از تعداد دفعات انتقال موجودیت‌های مکاتبات با جزئیات کامل شامل زمان کاندید شدن موجودیت، قرار گرفتن در سینک و زمان درج در سرور مقصد و … را نیز یافته است.
لازم به یادآوری است که سرویس سینک دیدگاه یکی از محصولات دانش‌بنیان چارگون است که با هدف یکسان‌سازی اطلاعات مشتریانی که با معماری توزیع شده (چند سروری) از دیدگاه استفاده می‌کنند تولید شده است. درحال حاضر حدود 30 سازمان بزرگ مشتری چارگون با بیش از 280 سرور در حال استفاده از این سرویس هستند.

اشتراک گذاری :