شرکت سامان نور کوثر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

حضور شرکت سامان نور کوثر در جمع مشتریان چارگون

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت سامان نور کوثر در قالب طرح تکاک (توسعه کارآفرینی ایثارگران کشور) تلاش دارد تا با تهیه گزارش‌های آمایش سرزمینی و آماری درهر استان و بررسی‌های دقیق کار‌شناسی و فنی طرح‌ها با هدف بکارگیری ایثارگران در فرایند کارآفرینی و تولید دانش اقدام نماید. شرکت سامان نور کوثر مجری طرح تکاک از سوی بنیاد شهید ماموریت یافته است تا در مسیر اشتغال زایی خانواده‌های شاهد و ایثارگر بخشی از دغدغه‌های اجتماعی را کاهش دهد.
وب سایت شرکت سامان نور کوثر با آدرس http: //www. snkowsar. ir/ در دسترس است.

اشتراک گذاری :