نرم‌افزار اموال از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه مورد تایید اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

پیش از این، بر اساس بخشنامه‌ای به شماره 184002/21854/51 صادره از سوی اداره کل اموال دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مختلف دولتی ملزم به بهره‌برداریازنرم‌افزار‌های مورد تایید آن اداره کل شده بودند.
بر همین اساس جلسات بررسی و ارزیابی سیستم اموال شرکت چارگون در محل آن وزارت‌خانه برگزار گردید و پس از حصول اطمینان از اینکه تمامی الزامات بخشنامه یاد‌شده توسطاین سیستم رعایت می‌شود و سیستم به لحاظ فرآیندی و فنی توانایی تطابق با شرایط یاد شده را دارد، تاییدیه آن صادر گردید.
یکپارچگی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه باعث شد تا فرآیندهای خرید و تدارکات، انبار، اموال و اسناد حسابداری در کنار یکدیگر تمام چرخه گردش اطلاعات را پوشش دهند که این مهماز ارکان و الزامات اصلی بخشنامه وزارت دارایی است.
در حال حاضر تبادل اطلاعات اموال در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از سیستم اموال نرم‌افزار دیدگاه، با سیستم‌های متمرکز در اداره‌ کل اموالدولتی امکان پذیر بوده و سازمان‌های متقاضی این سیستم می‌توانند، بدون دغدغه در خصوص پاسخگویی این فرآیند به تهیه و استقرار این سیستم اقدام نمایند.

اشتراک گذاری :