سرفصل های دوره

کارشناسان مالی
سطوح حساب
نحوه ارتباط کدینگ شناور به ساختار درختی
طبقه بندی سند
انتخاب کد حساب – معرفی کدینگ حسابداری
عطف و تاریخ عطف
اختصاص شماره چک
نحوه اختصاص شماره قطعی به سند
کپی سند
قفل سند
گزارش گردش حساب
ثبت دفتر
گزارش مرجع حساب
تراز آزمایشی
دریافت / پرداخت
تعریف کلید واژه الگوی چاپی چک/ساتنا/تاییدیه
تهیه نسخه چاپی چک/ساتنا/تاییدیه
اسناد پرداختنی
آرتیکهای خارج از سیستم
تعریف سطوح درختی و شناور
صدور سند
پیوست
کلیدهای میانبر سند
کپی، حذف و درج رکورد
شناسه
ویرایش اسناد
حذف و خالی کردن سند
تعویض کدحساب
گزارش دفاتر
دفتر روزنامه
خلاف ماهیت حساب
ادغام و انتقال
تعریف حساب بانکی
تعریف الگوی چاپی چک/ حواله/ تاییدیه
ثبت /ویرایش / حذف اسناد دریافتنی
دفتر بانک
دریافت تراکنش بانکی
طبقه بندی کدینگ
شماره گذاری اسناد
شرح سند
شرح رکورد
توضیحات در خصوص ذخیرهای سند
مرجع حساب
تهیه نسخه چاپی سند
جابه جایی اسناد
گزارش اسناد
گزارش تراز آزمایشی
گزارش شناسه در وضعیت دفتر و مانده
گردش حساب تلفیقی
مرور حساب‌ها
ویرایش حساب بانکی
صدور چک / ویرایش چک / حذف چک
گزارش بانک از وضعیت اسناد دریافتنی
مغایرت بانکی
اخذ و ذخیره گزارش صورت مغایرت بانکی
ادمین سیستم حسابداری
تعریف وضعیت سند
امضا اسناد
تعریف شناسه
ثبت سند سود و زیان
ثبت اسناد ویژه
دسترسی مربوط به ذخیره اسناد
تنظیمات عمومی سیستم
تعریف مرجع حساب
ثبت سند اختتامیه
دسترسی مربوط به طبقه بندی اسناد و کدینگ حساب شناور
تنظیمات دپارتمان
تعریف امضاکنندگان
ثبت سند افتتاحیه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :