با استفاده از سیستم مدیریت تقویم و جلسات شما می‌توانید از مزیت مدیریت موثر زمان و جلسات برخوردار شوید. این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را امکان‌پذیر می‌سازد.

این سیستم، ابزاری موثر به منظور نگهداری آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌ها است. کلیه مراحل مربوط به تشکیل یک جلسه، از رایزنی‌های پیش از جلسه، تعیین دبیر جلسه، جستجوی زمان آزاد برای تشکیل جلسه و ورود اطلاعات دستور جلسات گرفته تا مسائل پس از تشکیل جلسه مانند تخصیص وظایف مرتبط با صورت‌جلسه و تبدیل صورت‌جلسه به نامه در این سیستم تحت پوشش قرار می‌گیرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار تقویم و جلسات
مزیتتوضیحات
پوشش کلیه مراحل جلسات و قرارها
 • امکان انجام کلیه مراحل قبل و بعد از جلسه
 • امکان تعریف جلسات و قرارهای تکرار شدنی با شرایط انعطاف‌پذیر
 • امکان پیگیری پاسخ مدعوین جلسه
 • امکان چاپ صورت‌جلسه و تبدیل آن به نامه داخلی
 • تولید و چاپ مکانیزه صورت‌جلسه و گزارش‌های گوناگون
اشتراک سررسید
 • اشتراک‌گذاری سررسید شخصی و اعطای دسترسی به سایر افراد برای مدیریت کارها و جلسات شخصی
ارتباط با نرم‌افزار مدیریت کارها
 • تعیین اقدام کننده برای هر یک از مصوبات صورت‌جلسه
 • امکان تبدیل هر یک از مصوبات صورت‌جلسه به کار و ارجاع به اقدام کننده
 • امکان مدیریت کارهای مربوط به یک صورت‌جلسه از طریق نرم‌افزار مدیریت کارها
تعریف سررسید غیرشخصی
 • امکان تعریف سررسیدهای غیرشخصی برای گروه‌های کاری (هیات مدیره، گروه بازرسی و..) و یا مکان‌های برگزاری (مانند سالن اجتماعات، سایت کامپیوتر) و تنظیم برنامه زمان‌بندی آن‌ها
یادآوری زمان جلسات و قرار ملاقات‌ها
 • مشاهده یادآوری زمان قرار ملاقات‌ها، جلسات، کارها و اقدامات
 • امکان تعویق زمان یادآوری و تعیین فواصل اخطاردهی

 

اشتراک گذاری :