پیامک

سرویس پیامک جهت دریافت مکتوبات و مشاهده یادآوری‌های مورد نیاز، از طریق پیامک و بر روی تلفن همراه طراحی شده است. همچنین به کمک این سرویس افراد می‌توانند با استفاده از کد ره‌گیری آخرین وضعیت مکتوبات خود را در سازمان پیگیری نمایند.

ویژگی‌های سرویس پیامک
مزیتتوضیحات
ارسال و دریافت یادآور
  • ارسال یادآور به محض دریافت مکتوبات
  • امکان ارسال یادآوری دعوت به جلسه
  • عدم نیاز به اتصال به شبکه جهت مشاهده یادآوری‌های شخصی
  • امکان دریافت و ارسال یادآور در هر زمان و از هر نقطه جغرافیایی
پیگیری آسان مکتوبات
  • امکان پیگیری مکتوبات از راه دور توسط کد ره‌گیری