سیستم مدیریت کارها ، ابزاری موثر در مدیریت پروژه‌های سازمان است. با کمک این سیستم مجموعه وظایفی که توسط کاربران و منابع مختلف ایجادشده و تخصیص می‌یابد، کنترل و روند اجرای آن‌ها مدیریت می‌شود.

این وظایف، شامل کارهای ایجادشده به واسطه مصوبات جلسات، کارهای اختصاص‌یافته از سوی مدیران و همکاران و یا کارهای شخصی تعریف‌شده توسط خود کاربر است. اطلاعات کارها و اقدامات ثبت‌شده در سیستم، با توجه به سطوح دسترسی کاربر قابل جستجو، گزارش‌گیری و ره‌گیری است. امکاناتی نظیر درج و گزارش‌گیری از درصد پیشرفت کار و تعداد نفر ساعت هزینه شده و دیگر اطلاعات مورد نیاز جهت مدیریت پروژه‌ها و توزیع بهینه منابع را در اختیار مدیران سازمان‌ها قرار می‌دهد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت کارها
مزیتتوضیحات
ارتباط با سیستم تقویم و جلسات
  • امکان تخصیص کار به کاربران به واسطه مصوبات جلسات
سازمان‌دهی کارها
  • امکان ارجاع کار به کاربر دیگر
  • امکان اولویت‌بندی کارها
  • ایجاد کار جدید بر پایه کارهای تعریف‌شده
تعریف پیشرفت پروژه
  • امکان پیگیری کارهای تعریف‌شده، اقدامات انجام‌شده و اطلاع از درصد پیشرفت کار
ره‌گیری آخرین وضعیت
  • ارسال یادآور خودکار، در صورت پیشرفت و یا هرگونه تغییر در وضعیت کار
تهیه گزارش کار
  • امکان گزارش‌گیری از کارهای شخصی بر اساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی
  • گزارش میانگین زمان پیش‌بینی‌شده و زمان انجام واقعی کار

 

اشتراک گذاری :