مدیریت کارها

سیستم مدیریت کارها ، ابزاری موثر در مدیریت پروژه‌های سازمان است. با کمک این سیستم مجموعه وظایفی که توسط کاربران و منابع مختلف ایجادشده و تخصیص می‌یابد، کنترل و روند اجرای آن‌ها مدیریت می‌شود.

این وظایف، شامل کارهای ایجادشده به واسطه مصوبات جلسات، کارهای اختصاص‌یافته از سوی مدیران و همکاران و یا کارهای شخصی تعریف‌شده توسط خود کاربر است. اطلاعات کارها و اقدامات ثبت‌شده در سیستم، با توجه به سطوح دسترسی کاربر قابل جستجو، گزارش‌گیری و ره‌گیری است. امکاناتی نظیر درج و گزارش‌گیری از درصد پیشرفت کار و تعداد نفر ساعت هزینه شده و دیگر اطلاعات مورد نیاز جهت مدیریت پروژه‌ها و توزیع بهینه منابع را در اختیار مدیران سازمان‌ها قرار می‌دهد.

ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت کارها
مزیتتوضیحات
ارتباط با سیستم تقویم و جلسات
  • امکان تخصیص کار به کاربران به واسطه مصوبات جلسات
سازمان‌دهی کارها
  • امکان ارجاع کار به کاربر دیگر
  • امکان اولویت‌بندی کارها
  • ایجاد کار جدید بر پایه کارهای تعریف‌شده
تعریف پیشرفت پروژه
  • امکان پیگیری کارهای تعریف‌شده، اقدامات انجام‌شده و اطلاع از درصد پیشرفت کار
ره‌گیری آخرین وضعیت
  • ارسال یادآور خودکار، در صورت پیشرفت و یا هرگونه تغییر در وضعیت کار
تهیه گزارش کار
  • امکان گزارش‌گیری از کارهای شخصی بر اساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی
  • گزارش میانگین زمان پیش‌بینی‌شده و زمان انجام واقعی کار