BAM مخفف عبارت Business Activity Monitoring است که فرآیندهای سازمان را رصد می‌کند. درواقع BAM گزارشی است که بر عملکرد فرآیندهای کسب و کار نظارت می‌کند. دشبورد BAM فرآیندها و فعالیت‌های مرتبط با هر فرآیند را تحلیل و بررسی می‌کند و زمان واقعی اجرای فعالیت‌ها و فرآیندهای کسب و کار را ارائه می‌نماید. دشبورد BAM با شناسایی نقاط قابل بهبود به بهره‌وری سازمان از طریق بهبود فرآیندهای کسب‌وکار کمک می‌کند. نسخه جدید BAM در BPMS دیدگاه به‌روزرسانی شده است.

دشبورد دیدبان فعالیت‌های کسب‌وکار یک ابزار تحلیلی است که امکان نمایش گرافیکی اطلاعات مربوط به وضعیت موارد در جریان را فراهم می‌کند. این فیچر تنها برای فرآیندهایی فعال می‌شود که برای آن‌ها تنظیمات مربوط به زمان انجام فرآیند ثبت شده باشد. از این طریق BPMS قادر خواهد بود مقایسه‌ای بین زمان‌ مورد انتظار انجام فرآیند و زمان واقعی تکمیل فرآیند انجام دهد.

دشبور BAM در BPMS دیدگاه

نسخه جدیدی از دشبورد BAM در نرم افزار BPMS دیدگاه ارائه می‌شود و مشتریان از اواسط مردادماه می‌توانند از این نسخه استفاده کنند. دشبورد دیدبان فعالیت‌های کسب‌وکار از ۳ گزارش تشکیل شده است:

 • Process BAM: وضعیت فعلی تمام فرآیندهای در جریان را تحلیل می‌کند.
 • Task BAM: وضعیت فعلی تمام فعالیت‌های در جریان را تحلیل می‌کند.
 • Resource Monitor: بار کاری فعلی و عملکرد نهایی نیروی انسانی سازمان را تحلیل می‌کند.

Process BAM

این گزارش امکان تحلیل وضعیت فعلی تمامی نمونه‌های در جریان فرآیندها را فراهم می‌کند. گزارش سه نوع تحلیل را ارائه می‌دهد:

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
Process BAM
 • کارهای در جریان

  یک نمودار Pie که درصد نمونه‌های فرآیندی را به تفکیک وضعیت زمانی آنها نمایش می‌دهد. یعنی مشخص می‌کند که چند درصد از فرآیندهای جاری سازمان در وضعیت در زمان، در خطر و معوق هستند. اطلاعات نمایش داده شده در نمودار قابلیت فیلتر شدن بر اساس نام و نسخه فرآیند را دارد.

 • تحلیل بار

  این چارت یک نمودار هیستوگرام شامل تعداد، نمونه فرآیندهایی که در زمان، در خطر و معوق هستند را برای هر فرآیند نمایش می‌دهد. این چارت جهت تسهیل شناسایی وضعیت هر فرآیند با رنگ‌های مختلف ارائه شده است. اطلاعات نمایش داده شده در چارت قابلیت فیلتر شدن بر اساس نام و نسخه فرآیند را دارند.

 • نمونه‌های در حال معوق شدن

  در این نمودار میله‌ای زمان معوق شدن نمونه‌های فعال فرآیندها در ده روز آینده نمایش داده می‌شود. محور افقی نمودار نشان‌دهنده ده روز آینده و نمودار عمودی نشان‌دهنده تعداد نمونه فرآیندهایی که در هر روز معوق خواهند شد، است. نمونه فرآیندها قابلیت فیلتر شدن بر اساس نام فرآیند و نسخه را دارند.

Task BAM

این گزارش امکان مشاهده وضعیت فعالیت‌های در جریان را فراهم می‌کند. در این گزارش سه تحلیل نمایش داده می‌شود:

Task BAM
 • وضعیت فعالیت‌ها

  یک نمودار Pie، که درصد فعالیت‌هایی را که در زمان، در خطر و معوق هستند را نمایش می‌دهد. اطلاعات نمایش داده شده در چارت قابلیت فیلتر شدن بر اساس نام و نسخه فرآیند را دارند.

 • تحلیل بار

  این جدول برای فرآیند و نسخه فرآیند انتخاب شده و نام و تعداد فعالیت‌های در زمان، در خطر و معوق را نمایش می‌دهد.

 • فعالیت‌های در حال معوق شدن

  در این نمودار میله‌ای زمان معوق شدن فعالیت‌ها نمایش داده می‌شود. محور افقی نمودار نشان‌دهنده ده روز آینده و نمودار عمودی نشان‌دهنده تعداد فعالیت‌هایی که در هر روز معوق خواهند شد است. فعالیت‌ها قابلیت فیلتر شدن بر اساس نام و نسخه فرآیند را دارند.

Resource Monitor

این گزارش امکان تحلیل بار کاری و عملکرد کاربران نهایی را برای شما فراهم می‌کند. جداول این گزارش دو نوع تحلیل را نمایش می‌دهند:

Resource Monitor
 • جدول سمت راست برای و نسخه فرآیند انتخاب شده مقدار فعالیت‌های در زمان، در خطر و معوق را به تفکیک فعالیت کاربر و اقدام‌کننده نمایش می‌دهد.
 • جدول سمت چپ برای فرآیند و اقدام‌کننده انتخاب شده تعداد فعالیت‌های در زمان، در خطر و معوق را به تفکیک اقدام‌کننده و فعالیت کاربر نمایش می‌دهد.

راهکار BPMS چارگون امیدوار است با استفاده از این گزارشات، استفاده‌کنندگان BPMS دیدگاه قابلیت بیشتری در مدیریت و تحلیل فرآیندهای کسب و کار سازمان خود داشته باشند و تصمیماتی که در جهت بهبود فرآیند می‌گیرند، پشتوانه اطلاعاتی بیشتری داشته باشد.

اشتراک گذاری :