جلسات

Android

نسخه 2.4.0

نصب

راهنمای نصب

پس از نصب در صورت عدم اجرای برنامه، به بخش “Settings -> Security” رفته و تنظیم “Unknown Sources” را فعال کنید.توضیحات

کلاینت موبایلی نرم افزار جلسات دیدگاه که به شما امکان می دهد در سازمان خود:

– دعوت به جلسات را مشاهده و قبول یا رد کنید
– دستور جلسه ها را مشاهده کنید
– زمانبندی لازم برای هر دستور جلسه را مشاهده و مدیریت جلسه بهتری داشته باشید

* دیدگاه یک نرم‌افزار یکپارچه تحت وب سازمانی است که از آن برای مدیریت فرآیندهای کاری در شرکت‌ها استفاده می‌شود. برای استفاده از این برنامه موبایلی لازم است که سرور دیدگاه داشته باشید.

** برای استفاده از این برنامه باید برنامه موبایلی دیدگاه را نصب کرده و به سیستم دیدگاه وارد شده باشید.