برنامه های دیدگاه همراه

استفاده از اپ‌های دیدگاه نیاز به خریداری لایسنس این برنامه‌ها دارد و سازمان‌هایی که طی قرارداد با شرکت چارگون کاربر اپ‌های دیدگاه هستند، تنظیمات لازم جهت اجرای این برنامه‌ها را برای کارکنان خود فعال می‌کنند. در صورت عدم تنظیمات مورد نیاز، پس از دانلود و نصب این برنامه‌ها، اجرا نخواهند شد.


دیدگاه همراه در 3 سازمان مشتری

دیدگاه

جلسات

مکاتبات

پیشخوان

جمع‌دار

پورتال چارگون

انباردار