قراردادها

ثبت و پیگیری و نگهداری سابقه تغییرات قرارداد از مرحلهٔ تهیه پیش‌نویس تا اتمام آن، کنترل تعدادی و مالی قراردادهای عقد شده و همچنین نظارت بر پیشرفت اجرای مفاد قرارداد از بارزترین امکانات این سیستم است. هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها، مدیریت متمرکز و بهینه آن‌ها و نیز کاهش ریسک خطاهای کنترلی از اهداف این سیستم است.

ویژگی‌های نرم‌افزار سیستم قراردادها
مزیتتوضیحات
ساختار پویای اطلاعات پایه
 • امکان تعریف انواع قرارداد به صورت ساختار درختی و تعیین دسترسی ها و پارامتر‌های مرتبط با هر نوع قرارداد
 • امکان تعریف نحوه انتخاب پیمانکار مانند مناقصه، ترک تشریفات،‌ قرارداد عادی و غیره
 • امکان تعریف انواع عوامل پرداخت مانند اجاره، جریمه، بیمه و یا پیش پرداخت
مدیریت قراردادها
 • بومی‌سازی و مکانیزه‌کردن گردش‌کاری مراحل عقد و پیگیری قرارداد
 • امکان تعریف انواع هزینه‌های مرتبط با اجرای قرارداد
 • امکان تعریف انواع عوامل الحاقیه قرارداد
 • تعیین انواع عوامل پرداخت
 • ثبت اطلاعات فازهای اجرای قرارداد شامل فیلدهای تاریخ تخمینی انجام،‌تاریخ واقعی انجام،‌ مبلغ، کسورات،‌ درصد و شرح
 • ثبت الحاقیه
گزارشات
 • امکان اخذ و تهیه گزارشات مختلف با استفاده از نرم‌افزار گزارش‌ساز‌
 • امکان تعریف و تهیه قالب‌های چاپی برای انواع نامه‌های بانک، بیمه، صورت وضعیت قرارداد