ثبت و پیگیری و نگهداری سابقه تغییرات قرارداد از مرحلهٔ تهیه پیش‌نویس تا اتمام آن، کنترل تعدادی و مالی قراردادهای عقد شده و همچنین نظارت بر پیشرفت اجرای مفاد قرارداد از بارزترین امکانات این سیستم است. هدایت سازمان در جهت یکسان‌سازی قراردادها، مدیریت متمرکز و بهینه آن‌ها و نیز کاهش ریسک خطاهای کنترلی از اهداف این سیستم است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار سیستم قراردادها
مزیتتوضیحات
ساختار پویای اطلاعات پایه
 • امکان تعریف انواع قرارداد به صورت ساختار درختی و تعیین دسترسی ها و پارامتر‌های مرتبط با هر نوع قرارداد
 • امکان تعریف نحوه انتخاب پیمانکار مانند مناقصه، ترک تشریفات،‌ قرارداد عادی و غیره
 • امکان تعریف انواع عوامل پرداخت مانند اجاره، جریمه، بیمه و یا پیش پرداخت
مدیریت قراردادها
 • بومی‌سازی و مکانیزه‌کردن گردش‌کاری مراحل عقد و پیگیری قرارداد
 • امکان تعریف انواع هزینه‌های مرتبط با اجرای قرارداد
 • امکان تعریف انواع عوامل الحاقیه قرارداد
 • تعیین انواع عوامل پرداخت
 • ثبت اطلاعات فازهای اجرای قرارداد شامل فیلدهای تاریخ تخمینی انجام،‌تاریخ واقعی انجام،‌ مبلغ، کسورات،‌ درصد و شرح
 • ثبت الحاقیه
گزارشات
 • امکان اخذ و تهیه گزارشات مختلف با استفاده از نرم‌افزار گزارش‌ساز‌
 • امکان تعریف و تهیه قالب‌های چاپی برای انواع نامه‌های بانک، بیمه، صورت وضعیت قرارداد

 

اشتراک گذاری :