تشکیلات سازمانی

سیستم تشکیلات سازمانی به عنوان بخشی از سیستم جامع حوزه منابع انسانی است که مدیریت واحدها، پست‌ها و مشاغل سازمان را تسهیل می‌نماید. ارسال و دریافت اطلاعات در سطح سیستم‌های مدیریت منابع انسانی مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، کنترل دسترسی‌های مرتبط به صورت یکپارچه و توزیع‌شده و جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات از دیگر مزایای این سیستم است.

ویژگی‌های نرم‌افزار تشکیلات سازمانی
مزیتتوضیحات
آرشیو پست‌ها و واحدهای سازمانی
 • اصلاح، ارتقاء، ایجاد، حذف و جابجایی پست‌ها و واحد‌های سازمانی
 • تعریف و تخصیص تقسیمات کشوری در واحدهای سازمانی
 • سطح‌بندی و تعیین مراکز هزینه متناظر با هر واحد
 • تعیین سقف پست‌های مجاز در هر یک از واحدها
 • دسترسی به تاریخچه ساختار و پست‌ها
 • دسترسی و جستجو کلیه سوابق و مستندات مصوب چارت سازمانی و پست‌ها
کنترل شرایط احراز
 • پویایی و سهولت در تخصیص شرایط احراز به پست‌های سازمانی
 • بررسی پرونده و پیش‌بینی پست سازمانی متناسب با افراد متقاضی
 • بررسی پرونده‌ها و شرایط افراد متقاضی جهت تصدی و تخصیص پست‌های خاص
تدوین چارت پیشنهادی
 • تهیه و تدوین چارت پیشنهادی سازمان جهت واحدهای تابعه در چهار چوب ضوابط
 • افزایش و تبدیل وضع پست‌های سازمانی
هشدار و کنترل خودکار
 • هشدار جهت کنترل تصدی و جابجایی پست‌ها
 • هشدار جهت کنترل حذف
 • هشدار جهت کنترل اعتبار پست‌ها
شرح وظایف
 • ذخیره و نگهداری شرح وظایف پست‌ها به همراه مستندات مرتبط
 • قابلیت جستجو و تخصیص شرح وظایف به پست‌ها و کارکنان
 • امکان مشاهده شرح وظایف تخصیص داده شده به پست‌ها توسط کارکنان
آرشیو مستندات
 • نگهداری تاریخچه و مستندات مرتبط با پست‌ها
 • نگهداری تاریخچه و مستندات واحدهای سازمانی
گزارش‌ساز پویا
 • جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز تشکیلاتی واحدها
 • ساخت ودریافت قالب گزارشات مورد نیاز
 • تهیه و تدوین گزارشات بر اساس فیلدهای اطلاعاتی مختلف