سیستم تشکیلات سازمانی به عنوان بخشی از سیستم جامع حوزه منابع انسانی است که مدیریت واحدها، پست‌ها و مشاغل سازمان را تسهیل می‌نماید. ارسال و دریافت اطلاعات در سطح سیستم‌های مدیریت منابع انسانی مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، کنترل دسترسی‌های مرتبط به صورت یکپارچه و توزیع‌شده و جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات از دیگر مزایای این سیستم است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار تشکیلات سازمانی
مزیتتوضیحات
آرشیو پست‌ها و واحدهای سازمانی
 • اصلاح، ارتقاء، ایجاد، حذف و جابجایی پست‌ها و واحد‌های سازمانی
 • تعریف و تخصیص تقسیمات کشوری در واحدهای سازمانی
 • سطح‌بندی و تعیین مراکز هزینه متناظر با هر واحد
 • تعیین سقف پست‌های مجاز در هر یک از واحدها
 • دسترسی به تاریخچه ساختار و پست‌ها
 • دسترسی و جستجو کلیه سوابق و مستندات مصوب چارت سازمانی و پست‌ها
کنترل شرایط احراز
 • پویایی و سهولت در تخصیص شرایط احراز به پست‌های سازمانی
 • بررسی پرونده و پیش‌بینی پست سازمانی متناسب با افراد متقاضی
 • بررسی پرونده‌ها و شرایط افراد متقاضی جهت تصدی و تخصیص پست‌های خاص
تدوین چارت پیشنهادی
 • تهیه و تدوین چارت پیشنهادی سازمان جهت واحدهای تابعه در چهار چوب ضوابط
 • افزایش و تبدیل وضع پست‌های سازمانی
هشدار و کنترل خودکار
 • هشدار جهت کنترل تصدی و جابجایی پست‌ها
 • هشدار جهت کنترل حذف
 • هشدار جهت کنترل اعتبار پست‌ها
شرح وظایف
 • ذخیره و نگهداری شرح وظایف پست‌ها به همراه مستندات مرتبط
 • قابلیت جستجو و تخصیص شرح وظایف به پست‌ها و کارکنان
 • امکان مشاهده شرح وظایف تخصیص داده شده به پست‌ها توسط کارکنان
آرشیو مستندات
 • نگهداری تاریخچه و مستندات مرتبط با پست‌ها
 • نگهداری تاریخچه و مستندات واحدهای سازمانی
گزارش‌ساز پویا
 • جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز تشکیلاتی واحدها
 • ساخت ودریافت قالب گزارشات مورد نیاز
 • تهیه و تدوین گزارشات بر اساس فیلدهای اطلاعاتی مختلف

 

اشتراک گذاری :