ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مدیریت مبتنی بر شایستگی است. بر اساس این نظام، با توجه به اهمیت منابع انسانی در ارتقاء سطح دانش فردی و رفتار پرسنل از یک سو و لزوم ارزیابی کارکنان به منظور ایجاد سازوکار یکسان در تعیین و تبیین شاخص‌های ارزشیابی از سوی دیگر، فرم‌ها و دستورالعمل‌هایی بر اساس سیاست‌های سازمان تدوین می‌شود.

نرم‌افزار ارزیابی عملکرد مجموعه «دیدگاه»، علاوه بر پیاده‌سازی این نظام در طول یک دوره ارزشیابی، از چندین روش ارزیابی بر اساس ماهیت دپارتمان‌ها و پروژه‌ها استفاده می‌کند که نتایج برخی از دوره‌ها و روش‌ها در سایر ارزیابی‌ها موثر خواهد بود. در نهایت آرشیو نتایج کلیه ارزیابی‌ها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه حقوق و مزایا در نظر گرفته خواهد شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار ارزیابی عملکرد
مزیتتوضیحات
مدیریت ارزیابی عملکرد
 • امکان طراحی انواع فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان
 • امکان تعریف دستور‌العمل‌های ارزیابی عملکرد در سازمان
 • امکان ثبت و نگهداری اهداف و برنامه‌های کاری کارکنان
 • امکان ثبت و نگهداری وقایع موثر عملکردی کارکنان در دوره‌های ارزیابی
 • امکان تعریف الگوهای مختلف نحوه پاسخ‌دهی با شاخص‌های ارزیابی عملکرد
 • امکان ثبت و بررسی اعتراض به نتایج ارزیابی عملکرد
 • امکان درج سوابق قبلی ارزیابی کارکنان در پرونده ارزیابی عملکرد ایشان
 • امکان تعریف گردش کار جهت فرآیندهای تکمیل فرم‌های ارزیابی، تایید دستورالعمل ارزیابی و بررسی اعتراضات
ارتباط با سایر نرم‌افزارها
 • درج نتایج حاصل از فرآیند ارزیابی عملکرد در سوابق پرسنل
 • امکان بارگذاری خودکار اطلاعات فرم ارزیابی عملکرد از پرونده پرسنلی
 • امکان تعیین اهداف کارکنان بر اساس مشاغل و پست‌های سازمانی تشکیلات
 • امکان تبادل اطلاعات با سایر نرم‌افزار‌های حوزه منابع انسانی و استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد در محاسبات و گزارشات
استخراج اطلاعات در قالب انواع گزارش
 • امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات پویا بر حسب عوامل ارزیابی عملکرد
 • امکان ساخت و دریافت انواع گزارشات

 

اشتراک گذاری :