امروزه آموزش و ارتقاء سطح دانش منابع انسانی، یکی از فعالیت‌های کلیدی در مسیر رشد سازمان‌ها به شمار می‌رود. سیستم آموزش این امکان را می‌دهد تا فرآیند آموزش سازمان شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه، ارزیابی دوره و در نهایت ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی، به صورت کامل مکانیزه شود. انتقال خودکار اطلاعات آموزش‌های سازمانی به پرونده پرسنل نیز از دیگر امکانات ویژه این سیستم است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار آموزش
مزیتتوضیحات
ارتباط گسترده با سایر نرم‌افزارها
 • تغییر اتوماتیک نیازهای آموزشی کارکنان در راستای تغییر وضعیت پست، شغل، رده سازمانی، مقطع تحصیلی از طریق ارتباط آن‌لاین با سیستم پرسنلی
 • امکان انتقال لیست حضور و غیاب کلاسهای آموزشی جهت محاسبه حضور و غیاب پرسنل
فرم‌های در گردش
 • استفاده از فرم‌های در گردش جهت نیازسنجی و ارزیابی دوره‌های آموزشی طبق گردش کار مکانیزه
 • امکان تعریف فرآیند گردش جهت ثبت نام کلاس‌های آموزشی
مدیریت آزمون‌ها
 • تعریف آزمون‌های کلاس
 • ثبت نتایج آزمون‌ها برای افراد کلاس
 • محاسبه وضعیت نهایی نتیجه آزمون پرسنل در کلاس بر اساس نحوه محاسبه تعریف شده
تغییرات اتوماتیک پرونده آموزشی
 • تبدیل اتوماتیک وضعیت‌های دوره‌های آموزشی
تقویم آموزشی
 • ارائه تقویم آموزشی به صورت اتوماتیک براساس وضعیت دوره‌های در حال برگزاری
یادآوری
 • هشدار تاریخ پایان دوره و اتمام مدت تعهد خدمت جهت دوره‌های دارای تعهد خدمت
سنجش اثر بخشی
 • امکان تعریف انواع ضرایب و شاخص‌های موجود در متد اثر بخشی به صورت پویا
گزارشات
 • ارائه انواع گزارشات ثابت و پویا از دوره‌های آموزشی، کلاس‌های آموزشی، پرونده آموزشی پرسنل و …

 

اشتراک گذاری :