دوره آموزشی «جبران خدمات» با محور آموزش چگونگی ﺗﺪوﯾﻦ «ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت» در سازمان‌ها از سوی مرکز آموزش و مشاوره چارگون برگزار می‌شود.

این دوره‌ آموزشی در چهار نیم‌روز در تاریخ‌های 28 و 31 تیر و 4 و 7 مرداد ماه با آﻣﻮزش دو اﻟﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ استراتژیک با تدریس دکتر جهانگیر پورصمیمی برگزار می‌شود.
مباحثی چون چیستی نظام جبران و چگونگی ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ Model pay و ﻣﻌﺮﻓﯽ کامل‌تر اﺟﺰای ﻣﺮﺗﺒﻂ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آن از محورهای این دوره آموزشی هستند که به صورت تئوری و عملی طراحی شده‌اند.
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ این دوره آموزشی، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ اارئه می‌شود. این تمرینات ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در این صورت ﭘﺲ از ﺣﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

درباره جبران خدمات

ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن در ازای ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽکند، ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ دوره ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل «ﭘﺮداﺧﺖ» ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و به دو سؤال «ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟ و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻈﺎم آن از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ داد؟» پاسخ خواهد داد.
تدوین استراتژی جبران خدمات به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
  • دانستن واقعیت‌های سازمان و اجتماع
  • بودجه
  • تحلیل محیط و صنعت
  • تعادل داخلی
  • تعادل خارجی
  • الزامات قانونی
  • منافع ذینفعان
  • نیازهای چندبعدی کارکنان
  • ایجاد انگیزش و تأمین اهداف فردی و گروهی سازمان

پیاده‌سازی هر یک از مدل‌های رایج در جبران خدمات با تغییراتی همراه است که هنر مدیران منابع انسانی را به نمایش می‌گذارد.
در هر یک از این مدل‌ها پیشنهادهایی برای تدوین و اجرای استراتژی جبران خدمات ارائه می‌شوند که از آن جمله می‌توان به افزایش سهم حقوق متغیر، افزایش سهم و ترکیب سبد خدمات رفاهی اشاره کرد.
افزایش یا کاهش تعداد سبد جبران خدمات، افزایش حقوق پایه به صورت عمومی، بهبود تعادل داخلی و خارجی، تدوین و اجرای مدل شایستگی و همچنین بازنگری آیین‌نامه حقوق و دستمزد از دیگر مدل‌های پیشنهادی در جبران خدمات است.

دموی سیستم جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه

اشتراک گذاری :