افزایش رقابت و تحولات بازار، روش‌های تأمین اقلام و ارتباط میان خریداران و تأمین کنندگان را تغییر داده است. در شرایط جدید افزایش روابط با تأمین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار با آنها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری است. با توجه به یکپارچگی این سیستم با نرم‌افزارهای خرید و تدارکات و قراردادها، زمینه گسترش روابط تعاملی و استراتژیک با تأمین‌کنندگان فراهم می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار سیستم تامین‌کنندگان
مزیتتوضیحات
آرشیو اطلاعات تامین‌کنندگان
  • امکان تعریف انواع گواهینامه‌ها و استانداردها
  • امکان تعریف انواع مستندات مورد نیاز
  • امکان تعریف انواع شاخص‌های مالی
  • ثبت مشخصات تأمین کنند‌گان شامل اطلاعات تماس تأمین کننده، مستندات، خدمات / کالاهای قابل ارائه، توانمندی مالی، تجهیزات، اعضاء، گواهینامه ها/ استانداردها و سوابق قراردادها
  • امکان تعریف انواع  وضعیت‌های اتمام قرارداد
  • امکان تعریف  اقلام اطلاعاتی اجباری جهت تایید بر اساس نیاز مشتری
گزارشات
  • نگه‌داری آرشیو پیمانکاران و اخذ گزارشات مربوط به آن

 

اشتراک گذاری :