معماری

بایگانی برچسب: کارکنان

نظام جبران خدمات چیست؟

نظام جبران خدمات در حوزه مدیریت منابع انسانی مفهوم مهمی است که با توسعه سازمان‌ها و پیچیده شدن روش‌های مدیریت کارکنان به شیوه های متنوعی اجرا و پیاده‌سازی می‌شود. جبران خدمات از بخش‌های پایه‌ای فرآیند مدیریت منابع انسانی (HRM) است و به پرداختی‌های مادی و غیرمادی شرکت‌ها یا سازمان‌ها به کارکنان شان گفته می شود. اهمیت تئوریزه کردن نظام جبران …

ادامه نوشته »

چگونه ارزیابی عملکرد انگیزه بخش كاركنان برای تلاش خلاقانه است؟

اینکه چگونه فرآیندهای ارزیابی عملکرد انگیزه بخش کارکنان در سازمان‌های مختلف است موضوع این مقاله است. ارزیابی عملکرد، مسئولیتی مدیریتی است که استانداردهای شغلی را مشخص و تعیین می‌کند. منظور از ارزشیابی عملكرد فرایندی است كه به وسیله آن، كاركنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. شناخت كاركنان قوی و اعطای پاداش به آنها و …

ادامه نوشته »