پرش به محتوای اصلی

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

بسیاری از فرآیندهایی که در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایجاد می‌شود توسط سیستم BPMS قابل اجرا است.

در دانشگاه‌ها درخواستی که مربوط به دانشجو می‌شود برای مثال درخواست تصویب پروپزال است. دانشجوها معمولا زمانی که می‌خواهند پروپزالشان را تصویب کنند می‌بایست فایل مربوط به پروپزال که نوشته‌اند را از طریق اتوماسیون آپلود کنند. سپس باید به تایید استاد راهنما برسد و بعد از آن کارشناس آموزش باید تایید کند و سپس به تایید معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی برسد و درنهایت پروپزال تصویب می‌شود.

کاربردهای مهم نرم‌افزار BPMS دیدگاه در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه با ارائه نسل جدید نرم‌افزار BPMS، راهکارهای خاص منظوره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مکانیزه و پیاده‌سازی می‌کند.

پیاده‌سازی فرآیندهای مهم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با نرم‌افزار BPMS دیدگاه

تجربه مشتریان چارگون در حوزه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

مزیت‌های دیدگاه در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی