خرید نفر ساعت آموزش مازاد – متقاضیان استفاده از خدمات تفاهم نامه سازمان غذا و دارو