پرش به محتوای اصلی

درج خودکار نام متقاضی روی فرم

درج خودکار نام متقاضی

شرح صورت مسئله

فرض کنید در یک فرآیند نیاز است که روی فرم یک  فعالیت کاربر(UserTask) نام متقاضی را در یک فیلد نمایش دهیم.

نیاز است ابتدا در مدل داده‌ایی مربوط به فرآیند یک فیلد از نوع سمت سازمانی دیدگاه تعریف کنیم و همان فیلد را روی فرم مربوطه قرار دهیم. سپس در بخش پارامترهای ورودی فعالیت کاربر(UserTask) مدنظر، نام فیلد مربوطه که در مدل داده‌ایی تعریف شده است (در اینجا Applicant ) را تعریف کنیم و نوع آن را عدد صحیح انتخاب کرده و در قسمت مقدار، عبارت [___StarterStaffId]  را وارد می‌کنیم.( متقاضی، شروع کننده فرایند است).

[___StarterStaffId]: متغییر عمومی که در آن شناسه منحصر به فرد سمت شروع کننده‌ی فرآیند را درخود نگه‌داری می‌کند. این شناسه همان مقدار ستون Id از جدول staff_com در دیتابیس Common_Didgah است.

فیلد در مدل داده‌ای

 

قرار دادن فیلد در فرم

پارامترهای ورودی

 


[ratemypost]