پرش به محتوای اصلی
مهارت‌های نرم چیست
الگوی کرک پاتریک چیست؟

برای ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان از الگوهای متفاوتی استفاده می‌شود. هر کدام از این الگوها، بر اساس دیدگاه‌های متفاوتی تهیه شده و جنبه‌های خاصی از فرایند ارزشیابی را هدف قرار می‌دهند. ارزشیابی رفتار یادگیرنده، ارزشیابی موارد آموزشی و شیوه آموزش، ارزشیابی برنامه‌ریزی درسی و ارزشیابی اطلاعات است.

برنامه ریزی زمان
ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان و اهمیت آن در نظام آموزش سازمان‌ها

ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان یکی از دغدغه مهم مدیریت منابع انسانی است. مدیران سرمایه انسانی هزینه و زمان زیادی برای آموزش و توسعه کارکنان صرف می‌کنند. در همین راستا ارزیابی اثربخشی آموزش در سازمان‌ها اهمیت دارد و ارزیابی اثربخشی با بهره‌وری سرمایه انسانی گره می‌خورد.