پرش به محتوای اصلی
روش های آموزش کارکنان
انواع روش های آموزش کارکنان + مزایا و معایب آنها

با توجه به گوناگونی فعالیت‌های سازمانی و حرفه‌ای در جوامع با تنوع روش‌ های آموزش کارکنان مواجه هستیم. بهترین روش آموزشی برای یک مجموعه ممکن است برای مجموعه دیگر تأثیرگذاری چندانی نداشته باشد. به همین خاطر نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای آموزش امری مهم شمرده می‌شود. ممکن است سازمانی برای ارتقای سطح علمی و مهارتی کارکنان […]