پرش به محتوای اصلی
خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان
سیستم پاداش کارکنان چگونه در کسب و کارها تعریف می‌شود؟

هنگامی که کارکنان در تیم و محل کار خود احساس ارزشمندی داشته باشند، انگیزه بیشتری برای انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود به دست می‌آورند. اگر رهبر یک تیم یا مدیر یکی از واحدهای سازمان هستید، طراحی و استفاده از یک سیستم پاداش کارکنان برای کمک به ایجاد انگیزه در اعضای تیم خود را همواره مدنظر […]