چه‌کسی مسئول ایجاد تغییرات در سازمان می‌باشد؟

منتشر شده در: ۵ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۷

سازمان‌ها و شرکت‌ها برای اینکه بتوانند در بازار رقابتی و نابسامان فعلی به حیات خود در شرایط مناسب و مطلوب ادامه دهند، ناگزیر استقبال از تغییرات در جهت بهبود عملکرد خود می‌باشند. هر چه سازمان نسبت به طراحی و اعمال این تغییرات سرعت و انعطاف بیشتری داشته باشد، موفق‌تر خواهد بود. حال یک پرسش مهم این است که چه کسی …
ادامه مطلب