پرش به محتوای اصلی
فرایند جذب و استخدام
مرخصی استحقاقی چیست؟ + انواع مرخصی

در اصل 43 قانون اساسی آمده است که شکل، محتوا و ساعات کار باید چنان باشد که هر فرد در کنار تلاش شغلی، توان کافی برای خودسازی، سیاسی و اجتماعی را داشته باشد. بنابراین در قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری مدت زمانی به عنوان مرخصی استحقاقی برای رسیدگی به امور فردی و رسیدن […]