پرش به محتوای اصلی
برنامه ریزی زمان
ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان و اهمیت آن در نظام آموزش سازمان‌ها

ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان یکی از دغدغه مهم مدیریت منابع انسانی است. مدیران سرمایه انسانی هزینه و زمان زیادی برای آموزش و توسعه کارکنان صرف می‌کنند. در همین راستا ارزیابی اثربخشی آموزش در سازمان‌ها اهمیت دارد و ارزیابی اثربخشی با بهره‌وری سرمایه انسانی گره می‌خورد.