پرش به محتوای اصلی
چگونه پرداخت حقوق و مزایای مطمئن و کارآمد داشته باشیم؟
چگونه پرداخت حقوق و مزایا مطمئن و کارآمد داشته باشیم؟

در واحد‌های منابع انسانی و نیز واحدهای مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها این سوال و دغدغه وجود دارد که: چگونه پرداخت حقوق و مزایا مطمئن و کارآمد داشته باشیم؟ رضایت کارکنان از پرداخت به موقع و صحیح، موجب افزایش اعتبار سازمان در راستای تحقق ارزش های منابع انسانی است…

تمرکز نرم‌افزارهای جامع منابع انسانی دیدگاه بر نیازهای کاربران تخصصی
تمرکز نرم‌افزارهای جامع منابع انسانی بر نیازهای کاربران تخصصی

قابلیت‌های نرم‌افزارهای جامع منابع انسانی دیدگاه با تمرکز بر نیازهای کاربران تخصصی سازمان‌های مشتری فرایندهای محاسباتی پیچیده را تسهیل کرده است. نرم افزارهای منابع انسانی، جنبه‌های متفاوتی برای توسعه و بهبود دارند. از یک سمت همه کارکنان و از سمت دیگر کارکنانی تخصصی …