تشکیل واحدهای مستقل و تخصصی راه‌اندازی نرم‌افزار به تفکیک حوزه‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :