راه‌اندازی نرم‌افزارهای حوزه منابع انسانی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :