اولین دپارتمان مستقل راه‌اندازی نرم افزار سال 1382 برای نرم‌افزار مکاتبات راه‌اندازی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :