نرم‌افزارهای کارها و جلسات در مجموعه دیدگاه برای مدیریت جلسه و کنترل و نظارت بر پروژه‌ها، طراحی شدند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :