همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
اپ موبایل کارها به عنوان عضو جدید بستر موبایلی دیدگاه در راهکار اتوماسیون اداری چارگون ارائه شده است.

اشتراک گذاری :