شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات و ارائه خدمات، نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار قراردادها از راهکار مدیریت مالی، همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، نرم‌افزارهای متعددی از مجموعه دیدگاه در حال حاضر در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نصب و راه‌اندازی شده‌اند که از آن جمله می توان به نرم‌افزارهای آموزش، پرسنلی، حضور و غیاب، تشکیلات سازمانی و مکانیزاسیون گردش اداری از راهکار منابع انسانی اشاره کرد.
در این شرکت همچنین نرم‌افزارهای مکاتبات، مدیریت کارها، مدیریت اسناد و سرویس تبادل اطلاعات درون سازمانی sync از راهکار اتوماسیون اداری و همچنین نرم‌افزارهای دیدگاه همراه، BPMS و سرویس دریافت و ارسال فکس نیز عملیاتی شده‌اند.
بنابراین گزارش، مدیران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با خرید نرم‌افزار قراردادها از راهکار مالی دیدگاه، دریچه جدیدی از همکاری با خود با چارگون را گشوده‌اند.
نرم‌افزارهای راهکار مدیریت مالی دیدگاه با ایجاد بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. در این بین نرم‌افزار قراردادها با ثبت و نگهداری سابقه تغییرات قراردادهای سازمانی از مرحله پیش‌نویس تا اتمام آن، کنترل تعدادی و مالی قراردادهای ثبت شده و نظارت بر پیشرفت اجرای مفاد آنها به ایجاد شفافیت و پویایی مالی سازمان‌ها کمک می‌کند.
یکسان‌سازی قراردادها، مدیریت بهینه و کاهش ریسک خطاهای کنترلی را می‌توان از مزیت‌های شاخص نرم‌افزار قراردادهای مجموعه دیدگاه دانست.
ساختار پویای اطلاعات پایه با قابلیت تعریف انواع قرارداد به صورت ساختار درختی، تعیین دسترسی‌های مرتبط ، تعریف فرآیند چگونگی انتخاب پیمانکار مانند مناقصه، ترک تشریفات،‌ قرارداد عادی و همچنین تعریف انواع عوامل پرداخت مانند اجاره، جریمه، بیمه و یا پیش‌پرداخت از کارکردهای بهینه و اثرگذار سیستم قراردادها در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه است.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای مصطفی حصامی واگذار شده است.

اشتراک گذاری :