دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان با خرید فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان از مشتریان قدیمی چارگون است که از نرم‌افزارهای مختف مجموعه دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری، منابع انسانی و زیر ساخت بهره می‌برد و هم اکنون مدیران آن از نرم‌افزار BPMS بهره خواهند برد.
بنابراین گزارش، سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌ و کار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت سازمانی و راهکاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌سازی‌ها در سازمان‌هاست و با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد برای نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز، ابزاری مطمئن محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ کارکرد نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار شامل مراحل مختلف با هدف شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب، شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن، انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری جهت اجراء فرآیند مطلوب، رهگیری و کنترل اجرای فرآیند و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده کارایی فرآیند و تصمیم‌گیری درباره روش‌های بهینه کردن آن است.

اشتراک گذاری :