دیدگاه همراه؛ انتخاب مدیران گروه صنعتی و معدنی زرین

گروه صنعتی و معدنی زرین (شرکت زرین معدن آسیا سابق) با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، گروه صنعتی و معدنی زرین از بهره‌برداران قدیمی دیدگاه‌ است که کاربران آن در استفاده از نرم‌افزارهای مختلف اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها تجربه کافی دارند.
در حال حاضر نرم‌افزارهای مکاتبات 5 و BPMS دیدگاه با هدف ایجاد تحول ساختاری و پوشش نیازهای فرآیند محور در این گروه صنعتی، نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
در همکاری تازه گروه صنعتی و معدنی زرین با شرکت چارگون، بکارگیری نرم‌افزار دیدگاه همراه برگزیده شده است تا زمینه دسترسی مدیران ارشد گروه به کارتابل روزانه و انجام امور روزمره بدون نیاز به حضور در محل کار و در هر زمان، ممکن شود.
دیدگاه همراه، ابزاری مناسب و کاربردی برای مدیران است که در روانی و پویایی امور اداری و سازمانی تاثیر بسزایی دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,