تکمیل نرم‌افزارهای دیدگاه در دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی (دانشگاه علوم اقتصادی سابق) با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دامنه همکاری‌های خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران دانشگاه خوارزمی نرم‌افزارهای حقو‌ق و دستمزد از حوزه منابع انسانی و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار، خرید و تدارکات و اموال و داریی‌های ثابت از راهکار لجستیک را برای نصب و راه‌اندازی در این مجموعه برگزیده‌اند.
پیش از این نیز نرم‌افزارهای مختلف حوزه منابع انسانی و اتوماسیون اداری شامل نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و نیز نرم‌افزارهای مکاتبات، مدیریت اسناد، کارها، ‌جلسات و رهگیری نامه برای 1800 پرسنل دانشگاه خوارزمی عملیاتی شده‌بودند.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مهدی راد بر عهده دارد.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,