دانشگاه خوارزمی (دانشگاه علوم اقتصادی سابق) با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دامنه همکاری‌های خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران دانشگاه خوارزمی نرم‌افزارهای حقو‌ق و دستمزد از حوزه منابع انسانی و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار، خرید و تدارکات و اموال و داریی‌های ثابت از راهکار لجستیک را برای نصب و راه‌اندازی در این مجموعه برگزیده‌اند.
پیش از این نیز نرم‌افزارهای مختلف حوزه منابع انسانی و اتوماسیون اداری شامل نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب و نیز نرم‌افزارهای مکاتبات، مدیریت اسناد، کارها، ‌جلسات و رهگیری نامه برای 1800 پرسنل دانشگاه خوارزمی عملیاتی شده‌بودند.
لازم به ذکر است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مهدی راد بر عهده دارد.

اشتراک گذاری :